مدیریت نظارت ، سنجش و کیفیت آموزش

اعلانات

آقای دکتر سید احمد مدنی

مدیرنظارت،سنجش وکیفیت آموزش

استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی

اهم فعالیت ها و خدمات :‏

  • ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی با نظارت مستمر و اتخاذ ‏تدابیر آئین نامه‌ای                                                                      
  • بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با امور هیات علمی (ارزشیابی، ترفیع ، پایه ‏های تشویقی، انتخاب استاد نمونه و.....‏
  • مستند سازی فعالیت‌ها با تکیه بر تجزیه و تحلیل آماری
  • شناسایی وضعیت آموزشی موجود دانشگاه و نقاط قوت و ضعف آن
  • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه های آموزشی ، دانشکده ها و ارائه گزارش ‏به معاون آموزشی
  • تشکیل جلسات کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه و بررسی فعالیتهای پژوهشی ‏اعضای هیأت علمی
  • بررسی پرونده های ارسالی انتخاب اساتید نمونه آموزشی از دانشکده ها با ‏توجه به بخشنامه ای مربوطه
  • طراحی وبازنگری فرمهای مربوط به ارزشیابی ، ترفیع ، انتخاب استاد نمونه ، ‏وپایه های تشویقی
  • آگاهی اعضای هیأت علمی از آئین نامه های جدید از طریق بروز رسانی وب ‏سایت مدیریت نظارت و سنجش آموزش
  • نظارت بر اقدام به موقع اساتید درمورد دریافت ترفیع سالانه ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ارتقاء مرتبه علمی ‏.

شماره تلفن:

03155912289

03155912133

آدرش الکترونیکی:MADANI@KASHANU.AC.IR