آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و فرم ها

آئین نامه ها
آئین نامه استخدامی با آخرین اصلاحات وتغییرات pdf آئین نامه فرصت مطالعاتی  pdf
آئین نامه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان  pdf آئین نامه مأموریت وانتقال  pdf
آئین نامه جذب هیأت علمی نخبه (نخبگان)  pdf آئین نامه خدمت سربازی نخبگان  pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی جدید  pdf آئین نامه بورس داخل وخارج  pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی سال89  pdf آئین نامه بورس مربیان (مأموریت تحصیلی)  pdf
آئین نامه طرح دانش افزایی وتوانمند سازی اساتید  pdf  آئین نامه طرح سربازی pdf
آئین نامه چارچوب تدوین وبازنگری برنامه های درسی  pdf  آئین نامه نحوه ارائه دروس وساعات تدریس pdf
نظام نامه اخلاق آموزش pdf شرایط تمدید قرارداد پیمانی اعضاء هیأت علمی pdf
آئین نامه طرح تعاون pdf آئین نامه عضو هیأت علمی وابسته pdf
آئین نامه وزارتی عضو هیأت علمی مدعو pdf    
دستورالعمل ها
دستورالعمل ترفیع سالانه  pdf دستورالعمل انتخاب استاد نمونه آموزشی  pdf
دستورالعمل پایه تشویقی  pdf دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی  pdf
آئین نامه پایه تشویقی وزارتی  pdf دستورالعمل اعضای هیأت علمی پژوهشکده ها  pdf
آئین نامه سرآمد آموزشی pdf    

.